1. טרייד מוביל
 2. תקנון BUY BACK
 3. תקנון פיג'ו 3008

תקנון רכישת רכב משומש כחלק מעסקת רכישה חוזרת

 1. מבוא והגדרות

  תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד.

  1. "טריידמוביל" – טרייד מוביל בע"מ, חברה לסחר ברכב;
  2. "הרכבים" או "הרכב" - - רכבי פג'ו 3008 מבעלות קודמת הנמכרים באמצעות טריידמוביל.
  3. "עסקת הרכישה החוזרת" - - עסקה המוצעת על ידי טריידמוביל ללקוחותיה שרכשו רכב מסוג פג'ו 3008, החל מיום 01.01.24 הכוללת רכישה חוזרת של הרכב;
  4. "הלקוחות" או "הלקוח" - לקוחות טריידמוביל אשר רכשו את רכבם במסגרת עסקת הרכישה החוזרת;
  5. "תקופת השימוש" - החל מהמועד שטריידמוביל מסרה ללקוח את הרכב עד למועד שטריידמוביל רכשה חזרה את הרכב בתנאים המפורטים בהסכם זה;
  6. "תום תקופת השימוש" - המועד בו טריידמוביל תרכוש מהלקוח את הרכב וזאת החל מתום 36 חודשים ועד ליום 42 חודשים מיום מסירת הרכב ללקוח על ידי טריידמוביל;
  7. "מחיר המחירון" - - המחיר המתפרסם בספר המחירון של לוי יצחק שיהיה עדכני בתום תקופת השימוש, כשהוא כולל את ההפחתות הנדרשות בהתאם לקריטריונים הקבועים במחירון לוי יצחק (ומתעלם מחודשי שימוש), הפחתות ערך כל פגם ו/או תקלה שיתגלו ברכב בבדיקה שתיערך ע"י טריידמוביל ובבדיקה שתיערך במכון בדיקה מורשה מטעם משרד התחבורה;
  8. "הרכב המשומש" - הרכב שנרכש ע"י טריידמוביל מהלקוח במסגרת עסקת הרכישה החוזרת;
  9. "הגורם המממן" - - הגורם המממן ללקוח את רכישת הרכב במסגרת עסקת הרכישה החוזרת.
 2. רכישה חוזרת

  החל מתום 36 חודשים מיום מסירת הרכב ללקוח על ידי טריידמוביל, תרכוש טריידמוביל את הרכב מהלקוח וזאת במחיר המחירון כהגדרתו לעיל וזאת בתום תקופת השימוש ובתנאים שיפורטו להלן:

  1. הרכב רשום ברישיון הרכב בבעלות פרטית בלבד ורשום על שם הלקוח/ה אשר רכש/ה את הרכב במועד הרכישה המקורי.
  2. מס' הק"מ ("מד אוץ") אותו גמע הרכב המשומש אינו עולה על 20,000 ק"מ בשנה, אך לא יותר מ120,000 ק"מ בתום תקופת השימוש.
  3. הרכב עבר את כל הטיפולים הנדרשים עפ"י חוברת האחריות של הרכב והוראות היצרן ובספר הטיפולים של הרכב רשומים כל הטיפולים שבוצעו ברכב;
  4. הרכב עבר את כל קריאות השירות הנדרשות על ידי היבואן ו/או מי מטעמו, ככל והיו כאלה;
  5. ברכב נמצאים כל החלקים ו/או האביזרים שהיו קיימים ברכב בעת מסירתו ללקוח;
  6. הרכב יימסר לטריידמוביל כשהוא במצב תקין מכאנית וחיצונית ללא פגיעות פח וצבע. במידה וקיימים ברכב ליקויים, מכאניים או חיצוניים, לרבות אך לא רק פגיעות פח וצבע, טריידמוביל תפחית את עלות התיקון הנדרש מהמחיר הסופי שיוצע ללקוח בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי;
  7. הרכב לא היה מעורב בתאונה שיש בגינה ירידת ערך ביטוחית ו/או מסחרית, לרבות פגיעות שלדה, עמודים, גג, פח חזית, פח אחורי, קורות וכד'
  8. הרכב נקי מכל שעבוד ו/או משכון ו/או זכות לצד ג'.
  9. רישיון הרכב של רכבים שיירכשו על ידי טריידמוביל עד תום תקופת השימוש, יהא בתוקף לתקופה של 5 חודשים נוספים לכל הפחות מיום רכישת הרכב על ידי טריידמוביל. לחילופין, הלקוח יחויב בחלק היחסי של אגרת הרישוי לחידוש רישיון רכב להשלמה עד 5 חודשים, לפי העניין, מיום רכישת הרכב על ידי טריידמוביל וסכום זה יופחת ממחיר המחירון;
  10. בכפוף לאמור בסעיפים 2.1 עד 2.7 לעיל, טריידמוביל תציג ללקוח הצעה עקרונית לרכישת הרכב ותנאיו (להלן: "ההצעה העקרונית").
  11. לאחר קבלת הסכמת הלקוח להצעה העקרונית ורק לאחר שיובהר כי הפרטים שמסר הלקוח לטריידמוביל ביחס לרכב בקשר עם מצבו ותקינותו של הרכב אכן נכונים, יילקח הרכב למכון בדיקה מוסמך מטעם משרד התחבורה על פי הפנייה של טריידמוביל;
  12. עם קבלת תוצאות בדיקת הרכב ולאחר שטריידמוביל תבדוק ותבחן את הרכב באמצעות נציגה - ובכל מקרה בהקדם ובסמוך ככל שניתן למועד קבלת הסכמת הלקוח להצעה העקרונית כאמור לעיל - תודיע טריידמוביל ללקוח בכתב על גבי ההצעה העקרונית כי ההצעה העקרונית לרכישת הרכב הינה בבחינת הצעה סופית ומוחלטת, או תודיע לו שנוכח תוצאות הבדיקה יש צורך בהפחתת סכום ההצעה העקרונית ותפרט את הסיבות והסכומים והשיעורים בגין כל סיבה (להלן: "הצעת המחיר הסופית");
  13. לגבי כל רכב שאינו עומד בקריטריונים המפורטים בהסכם זה, תציע טריידמוביל מחיר לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתחשב במצבו ובמאפייניו הספציפיים של הרכב, ומבלי שתהיה מחויבת למחיר המחירון (להלן: "המחיר המסחרי");
  14. הן הצעת המחיר העקרונית והן הצעת המחיר הסופית מתבססות על כך שהרכב יימסר לטריידמוביל עד ליום ה-20 לחודש בחודש בו ניתנה ההצעה. מסירת הרכב לטריידמוביל מן היום ה-21 לחודש (כולל) ואילך תיראה כאילו נמסר הרכב בחודש העוקב ומהצעת המחיר העקרונית ו/או הסופית, לפי העניין, יופחת ו/או יתווסף הסכום המוחלט (ולא באחוזים) שהופחת ו/או התווסף למחיר דגם זה במחירון לוי יצחק לחודש העוקב;
  15. היה והסכים הלקוח להצעת המחיר הסופית ולתנאיה בתוך פרק הזמן שסוכם בינו לבין טריידמוביל, תערוך ותחתום עמו טריידמוביל על הסכם לרכישת הרכב המשומש (להלן: "הסכם לרכישת הרכב המשומש") או על הסכם טרייד-אין, לפי העניין.
 3. שונות
  1. טריידמוביל שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להוסיף/לגרוע/להחליף בכל עת את תנאי תקנון זה וזאת ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון, הנוסח החדש יחול על לקוחות חדשים שרכשו רכב מטריידמוביל לאחר מועד שינוי התקנון. הנוסח המחייב של התקנון יהיה מצוי במשרדי טריידמוביל ו/או בסניפיה.
  2. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות התקנון המעודכן לכל דבר ועניין.
  3. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מתנאי הסכם רכישת לרכב המשומש אלא אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה.