1. טרייד מוביל
 2. מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

ברוך הבא לאתר האינטרנט של חברת טרייד מוביל בע"מ (להלן: "החברה" או "טרייד מוביל")

טרייד מוביל מתייחסת בכבוד להגנת פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "אתר טרייד מוביל" או "האתר"). מטרת מסמך זה היא להסביר את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר, והוא כולל בין היתר את אופן השימוש שעושה חברת טרייד מוביל במידע הנמסר לה על-ידי הגולשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

הנתונים והמידע שתמסור ו/או שייאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר ופעילותה העסקית של החברה יישמרו במאגרי המידע הרשומים של טרייד מוביל ויעובדו על ידה בהתאם להוראות הדין ולפי הסכמתך ובהתאם למטרות המפורטות במסמך זה. יובהר כי אינך מחויב למסור נתונים ומידע אודותיך, וכי מסירתם תלויה באופן שימושך באתר, אך השימוש בחלק מהשירותים באתר מותנה בהסכמת מסירת המידע. עוד מצוין כי באפשרותך לבטל את הסכמתך בכל עת באמצעות פנייה בכתב לכתובת תמנע 7, חולון, או באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: trade_service@Trademobile.co.il . אלא אם כן החברה מחוייבת על פי דין לשמור את המידע ו/או עומדת לחברה זכות חוקית להימנע ממחיקת המידע החברה תאשר את מחיקת המידע.

כבר בראשית הדברים וכפי שיובא בהרחבה במסמך זה, הנתונים והמידע האישי כמו גם פרטיותך יהיו מוגנים בהתאם לחובות המשפטיות שחלות על החברה כמו גם בהתאם לסטנדרטים המקובלים.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע על-אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לדין.

המידע הנאסף

בעת השימוש באתרים ו/או הרשמה לשירותים מסוימים שיוצעו באתר, ייתכן שייאספו נתונים ומידע הנוגעים אליך, ובניהם מידע על פרטיך האישיים, נהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או שהתעניינתם ברכישתם, מידע שקראת באתר לרבות היחשפותך לפרסומות, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, כתובת ה-IP שלך, ספק שירותי האינטרנט שלך, תאריך הביקור, משך הביקור, וכן מידע אנונימי נוסף.

מובהר בזאת כי טרייד מוביל עשויה לשמור את המידע במאגריה לפי החלטתה. השימוש בנתונים ובמידע האמורים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין. השימוש בנתונים ובמידע האמורים ייעשה בין היתר למטרות הבאות:
 • לשם תפעולו ופיתוחו התקין של האתר. יובהר כי המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם או בהסכמתך ולפי כל דין מחייב.
 • ליצירת קשר עימך ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. ככל שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, מידע זה לא יזוהה עמך אישית, למעט בהסכמתך ולפי כל דין מחייב.
 • שימוש בשירותים שונים באתר.
 • שיפור, העשרה והתאמה-אישית של השירותים והתכנים המוצעים באתר, בין היתר באמצעות ניתוח סטטיסטי של מידע שנאסף על-אודותיך.
 • שליחת מידע שיווקי ופרסומי – יובהר כי פרסומות אלו יכולות להיות פרסומות מטעם טרייד מוביל, כמו גם פרסומות שמשלוחן יידרש על ידי חברות אחרות, אשר תוכן פרסומן רלוונטי עבורך על פי ניתוח נהגיך וחיפושיך הקודמים כמציין לעיל. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. יובהר כי טרייד מוביל לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט בהסכמתך ולפי כל דין מחייב.
 • לצורך הצעה ורכישה של מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך ולחילופין עבורך.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרים.

Cookies

בשימוש באתר של טרייד מוביל על ידך, אתה נותן את הסכמתך למדיניות cookies זו. האתר עושה שימוש ב-"עוגיות" (Cookies) באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע, התאמת האתר להעדפותיך האישיות וכן כדי להקל על שימושך באתר. כמו כן, הנתונים והמידע שייאספו על-ידי "העוגיות" עשויים לשמש לשם פרסום מודעות ו/או פרסומות ו/או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר של החברה ו/או באתרים אחרים.

למען הסדר הטוב יובהר כי "העוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתרים, וזאת אם הגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. יצוין כי חלק מהעוגיות יימחקו כאשר תסגור את הדפדפן וחלק והעוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. העוגיות מכילות מידע מגוון ובכלל זאת גם מידע אישי ומידע מהסוג שנאסף על-ידי החברה כאמור לעיל. יצוין, כי יש והעוגיות מייתרות את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך בכניסות חוזרות לאתרים. אם ברצונך להימנע מקבלת עוגיות באפשרותך לחסום אפשרות זו על ידי שינוי מתאים בהגדרות דפדפן האינטרנט שלך, ובכל מקרה ביכולתך למחוק את העוגיות שנאספו במחשבך. לצד זאת יצוין כי חסימת האפשרות לקבל עוגיות כאמור עשויה להביא לכך שלא תוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר וייתכן והדבר יביא לפגיעה ביכולתך לגלוש באתר. ככל שהינך משוכנע שאינך מעוניין שאתר טרייד מוביל והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך, מומלץ לעשות כן.

שמירת המידע ושקיפותו

הנתונים והמידע שתמסור בעת השימוש באתרים, יישמרו במאגרי המידע הרשומים של החברה. מטרת מאגרי מידע אלה היא בין היתר ניהול ושיפור השירות ללקוחות החברות בקבוצת טרייד מוביל, כמו גם שימוש בו כמפורט לעיל במדיניות פרטיות זו. כפי שצוין לעיל, אינך מחויב למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באתר, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאתרים.

המידע האישי שלך נאסף ומאוחסן על ידי החברה בהתאם לדין, בהגינות ובשקיפות טהנך רשאי לפנות לחברה לקבלת מידע על סוג המידע האישי שהחברה מעבדת אודותיך. בנוסף, הנך זכאי לקבל את המידע באופן דיגטלי בכפוף לשיקולים טכניים ומשפטיים. ככל והנך מעוניין, אנא העבר את בקשתך בכתב לקבל את המידע בכתובת תמנע 7 חולון או לחילופין בדוא"ל : trade_service@Trademobile.co.il . למען הסדר הטוב יובהר כי בעיבוד המידע שנמסר על ידך, החברה נוקטת בפעולות שונות במטרה להקטין את הסיכוניים העושיים להתרחש כתוצאה מאותם תהליכי עיבוד מידע.

הזכות להישכח והזכות לתקן את המידע המופיע במאגרי המידע של החברה

באפשרותך לבקש מהחברה את מחיקת המידע האישי שלך ו/או תיקונו, אשר מוחזק על ידי החברה. עם קבלת בקשתך בכתב לכתובת תמנע 7, חולון או לחילופין באמצעות כתובת הדוא"ל: trade_service@Trademobile.co.il נסיר את המידע האישי שלך ממאגרי המידע של החברה ו/או נתקנו בהקדם האפשרי ובמידת האפשר מבחינה טכנית, אלא אם כן עומדת לחברה בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע ושמירתו במתכונתו הנוכחית. יצויין כי במקרה של מחיקת המידע האישי לבקשתך, יתכנו מצבים בהם החברה לא תוכל לספק את מלוא השירותים המוצעים על ידה לקהל לקחותיה. בבקשתך למחיקת המידע, הנך מסכים ללא סייג לוותר על כל טענה כנגד טרייד מוביל ו/או כנגד העדר יכולתה לספק שירותים כאלו ואחרים. לתשומת לבך, בקשתך למחיקה ו/או לתיקון המידע עשויות להידחות על ידי החברה מפאת חוסר במידע רלוונטי מספק ונדרש בכדי להיענות לבקשתך.

העברת המידע לצדדים שלישיים

נבקש ליידעך כי איסוף, עיבוד ושימוש במידע האישי שלך עשוי להתבצע על ידי צדדים שלישיים שפועלים מטעם החברה במהלך העסקים השוטף, ותוך כדי מתן השירותים של החברה אליך. במסגרת הסכמי החברה עם אותם גורמים שלישיים, החברה דורשת מאותם הגורמים לציית לרגולציה המחוייבת בהתאם לדין למען הגנה על המידע האישי הנוגעים אליך.

ככלל, טרייד מוביל תימנע מהעברת הנתונים והמידע שנאסף על-אודותיך לצדדיים שלישיים, אלא אם הדבר הותר על-פי מדיניות פרטיות זו, בהסכמתך המפורשת או על-פי הדין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העברת המידע תתבצע בין היתר במקרים הבאים:
 1. היה ותרכוש מוצרים ושירותים באמצעות האתר, וזאת לשם השלמת הרכישה באמצעות צדדים שלישיים וככל שנדרש.
 2. על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
 3. כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או בחברה.
 4. במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין טרייד מוביל, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
 5. במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
 6. בכל מקרה בו ניתנה הסכמה מפורשת על-ידך להעברת המידע כאמור.
כמו כן, ייתכן שחלק מהשירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות המוצגים באתר ולרבות ביצוע תשלומים שונים באתר, מבוצעים או מנוהלים באמצעות צדדים שלישיים. במקרה כאמור, יבוצעו שירותים אלה או חלק מהם באמצעות מחשביהם של אותם צדדים שלישיים, להבדיל ממחשבי טרייד מוביל. בהתאם לכך, השימוש בשירותים אלה ואיסוף המידע על-אודותיך יהא על-פי מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. אי לכך אנו ממליצים כי תעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. בהקשר זה יצוין כי טרייד מוביל עשויה להתיר על-פי שיקול דעתה, לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות והשיווק באתר ובמקרה זה יחול האמור לעיל.

דיוור

טרייד מוביל וקבוצת החברות עליה היא נמנית מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם מידע פרסומי בנוגע לשירותיה ומוצריה. משלוח מידע כאמור יבוצע אך ורק בכפוף לקבלת הסכמתך בעת השימוש באתר ו/או במסגרת הרישום לאחד השירותים המוצעים בו. יובהר כי גם אם נתת הסכמתך לקבלת מידע פרסומי, תוכל בכל עת לבטלה וטרייד מוביל תימנע מלהמשיך ולשלוח תוכן פרסומי.

עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 הינך רשאי לעיין במידע על-אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: רחוב תמנע 7, חולון.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי טרייד מוביל משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), הרי שהנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. טרייד מוביל תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש לה לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. המידע האמור ימשיך להישמר במאגרי המידע של החברה וזאת למטרות המנויות במדיניות הפרטיות ועל-פי דין מחייב, אך טרייד מוביל לא תשתמש בו לצורך פניות אישיות אליך בהצעה מסחרית. בהתאם לדין, אם במהלך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת למחוק כאמור אכן נמחק, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק.

האם האתר מאובטח?

טרייד מוביל עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים מתקדמים וארגוניים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, טרייד מוביל אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בהתאם, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק או הפסד הנובע משימוש לא נאות או מכל הפרה של פעולות אבטחה המביאה להרס, אובדן, שינוי, גילוי או גישה לא מורשית של המידע אישי שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות

טרייד מוביל רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

שאלות, בקשות והערות

בכל שאלה ובקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר או בכתובת רחוב תמנע 7, חולון או בדוא"ל: trade_service@Trademobile.co.il או בטלפון שמספרו: 9494*.